KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(Data Protection Law for Turkey)


EEG EXPERT
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE IŞLENMESINE ILIŞKIN
AYDINLATMA METNİ

A. VERİ SORUMLUSU VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

EEG Expert Raporlama Yazılım ve Raporlama Limited Şirketi (“EEG”) olarak, ticari faaliyetlerimiz kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda belirtilen kişisel verileri;
 • Kimlik ve iletişim bilgileri (ad-soyadı, uyruk, medeni durumu, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, dil, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi)
 • Abonelik ve finans bilgileri (vergi kimlik numarası, müşteri numarası, ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgiler)
 • Trafik Bilgileri (IP adresi, sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri)
Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Faaliyetlerimiz kapsamında tarafınızca EEG’ye iletilen hastalara ait veriler, sahibinin kimliğinin belirlenmesinin mümkün olmayacağı bir şekilde veri kayıt sistemine anonimleştirilerek girilmekte ve işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME İLKELERİ VE AMACI

Kanun’un 4, 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
Bu ilkelere uygun olarak, kişisel verileriniz EEG’ın faaliyetleri, sevk ve idaresi ile ilgili olarak belirtilen çeşitli amaçlarla işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ile trafik bilgileriniz;
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız için,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yasal gerekliliklere uyum sağlanması,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi.
Abonelik ve finans bilgileriniz;
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmaniz karsiliginda faturalandirma yapma,
 • Ilgili is ortaklarimiz ve sair üçüncü kisilerle sizlere sundugumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat saglanmasi,
 • Bilgilerinizin tutarliliginin kontrolünün saglanmasi,
Amaçlarıyla işlenebilmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz EEG tarafından;
 • EEG’e form veya başvuru ibraz ettiğinizde,
 • EEG’e talep sunduğunuzda,
 • EEG’nin bilgi işlem altyapısını kullandığınızda,
 • EEG’de herhangi bir sebeple kişisel veri ibraz ettiğiniz diğer durumlarda,
toplanabilmektedir. Ayrıca, farklı hukuki sebeplere dayanarak, EEG’ın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da verileriniz toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ALICI GRUPLARI VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, akdi yükümlülüklerimiz ve meşru menfaatleriniz ile ilgili akdi ve yasal yükümlülüklere istinaden yurtiçinde veya yurtdışındaki iş ortaklarına ya da diğer hizmet sağlayıcılarına, avukatlar, mali müşavirler, muhasebeciler ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, yargı makamları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

E. KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili olarak aşağıda yer alan ilgili adreslere yazılı olarak noter vasıtasıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden başvurmanız halinde talebinizin niteliğine göre başvurunuza en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

İletişim Bilgileri:
EEG Expert Yazılım ve Raporlama Limited Şirketi
Adres : And Sokak, No: 15/2, 06690, Çankaya, Ankara, Türkiye
KEP Adresi :